PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DoDo

Podmínky poskytování služby společnosti DoDo Czech s.r.o., IČ 24128848, DIČ CZ24128848, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181207 pro přístup a užití SMS Služby DoRuky (dále jen „Podmínky“).

Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících SMS a FACEBOOK Službu DoDo („Uživatel“), jakož i další související právní vztahy.

I. Úvodní ustanovení

DoDo Czech s.r.o. provozuje a spravuje prostřednictvím SMS zpráv a Facebookového profilu (dále jen („komunikační kanály“) službu („Služba DoDo“).

DoDo Czech s.r.o. vyvíjí činnost k obstarávání záležitostí Uživatele, zpravidla obstarání zboží nebo služeb (společně dále jen „zboží“; zboží však samostatně neprodává, jedná na základě pokynu Uživatele, tedy zajistí koupi zboží jménem a na účet Uživatele dle jeho pokynu) na území hl. m. Prahy, přičemž obsluhované území je specifikováno na  www.idodo.cz a může být předmětem změn. Součástí služby je zpravidla doručení zboží Uživateli nebo třetí osobě, Uživatelem určené. Smlouva je uzavřena bezvýhradnou akceptací návrhu DoDo Czech s.r.o. (“Potvrzení“), prostřednictvím komunikačních kanálů.

DoDo Czech s.r.o. nevystupuje jako odborník k poskytovanému zboží; v případě, že Uživatelem jsou požadovány odborné znalosti, je potřeba na to DoDo Czech s.r.o. předem upozornit a DoDo Czech s.r.o. v takovém případě potvrdí, zda s obstaráním takové záležitosti souhlasí.

Uživatel zasláním SMS zprávy nebo skrze facebookový profil, a jakoukoliv další komunikací prostřednictvím komunikačních kanálů stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

DoDo Czech s.r.o. není povinen k obstarání jakékoliv záležitosti, a to do okamžiku dokud se k tomu výslovně nezaváže. Před přijetím potvrzení o obstarání záležitosti se její odmítnutí, popř. jiná negativní odpověď, ale i nepotvrzení ze strany DoDo Czech s.r.o. považuje za odmítnutí věc obstarat a smlouva mezi DoDo Czech s.r.o. a Uživatelem nevznikne.

DoDo Czech s.r.o. není povinen obstarání provést a je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, ukáže-li se kdykoliv, že obstarávaná záležitost je, byť potencionálně, v rozporu s právními předpisy (např. dodávka alkoholu mladistvým), nemravná nebo jinak nevhodná, nebo jednání či pokyn(y) Uživatele vykazuje známky fraudu.

DoDo Czech s.r.o. provádí obstarání zpravidla osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, může však svěřit provedení obstarání i třetí osobě, s čímž Uživatel souhlasí.

DoDo Czech s.r.o. za obstarání záležitosti účtuje odměnu. Tato je již zahrnuta v celkové ceně, která bude Uživateli vždy předem oznámena a Uživatel ji před započetím obstarávání odsouhlasí. Tato celková cena zahrnuje i případné další náklady (např. doprava, balení), není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

DoDo Czech s.r.o. po obstarání záležitosti zpřístupní daňový doklad vztahující se k obstarávané záležitosti (faktura na zboží) na www.idodo.cz, přičemž konkrétní adresa, kde bude možné doklad stáhnout, zpravidla v pdf formátu, bude Uživateli zaslána SMS zprávou, ve které bude vložen odkaz na stáhnutí

S ohledem na povahu Služby DoDo, kterou je zejména bezodkladné obstarání zboží, Uživatel svým potvrzením žádá DoDo Czech s.r.o., aby začal s poskytováním služeb okamžitě a dále Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že není oprávněn odstoupit od obstarání záležitostí od okamžiku Potvrzení.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace je vedena téměř výlučně prostřednictvím komunikačních kanálů.

II. Komunikace

Uživateli nejsou účtovány žádné další poplatky v souvislosti s  komunikací s DoDo Czech s.r.o.. Uživatel hradí pouze poplatky dle aktuálního tarifu svého operátora, v případě komunikace prostřednictvím SMS.

DoDo Czech s.r.o. nezaručuje nepřerušený přístup ke  Komunikaci, ani nezávadnost a bezpečnost Komunikace. DoDo Czech s.r.o. neodpovídá za případnou škodu způsobenou Uživateli při realizaci Komunikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat, škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

DoDo Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele ke  Komunikaci.

III. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které uvede při registraci, minimálně však: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností DoDo Czech s.r.o.. Nezvolí-li Uživatel při procesu registrace jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů, také pro účely zasílání informací o službách DoDo Czech s.r.o., nebo třetích osob a obchodních sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat DoDo Czech s.r.o. o změně ve svých osobních údajích. DoDo Czech s.r.o. neodpovídá za případnou škodu způsobenou neaktuálností údajů o Uživateli.

Zpracováním osobních údajů Uživatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. S výjimkou osob zajišťujících dopravu zboží, nebudou osobní údaje předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že se Uživatel domnívá, že DoDo Czech s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, v rozporu se zákonem, nebo jeho oprávněnými zájmy, může:
• požádat DoDo Czech s.r.o. o vysvětlení, nebo
• požadovat, aby DoDo Czech s.r.o. odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu DoDo Czech s.r.o. povinen tuto informaci předat.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči DoDo Czech s.r.o. prohlašuje, že:
i. je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 
ii. veškeré údaje, které poskytuje IL, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, 
iii. se před zahájením užívání Služby DoDo důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
i. nebude používat Službu DoDo, pokud by jejím použitím z jeho strany došlo k porušení právních předpisů,
ii. pokud je mu méně než 18 let, nebude Službu DoDo využívat k účelům, u nichž je podmínkou minimální věk 18 let.

Uživatel je oprávněn zboží reklamovat a to buď elektronickou cestou na adresu reklamace@idodo.cz, nebo písemně na adresu sídla DoDo Czech s.r.o.. K reklamaci je nutné přiložit doklad o poskytnutí služby.

V. Průběh poskytování služeb

Uživatel prostřednictvím komunikačních kanálů objedná u DoDo Czech s.r.o. dodání služby/zboží. Objednávka musí obsahovat minimálně:

a) specifikaci zboží/služeb

b) požadovaný termín doručení a místo doručení

c) údaje o kontaktní osobě, pokud to není Uživatel, včetně tel. spojení.

Není-li objednávka dostatečně určitá, vyzve DoDo Czech s.r.o. Uživatele k jejímu upřesnění.

DoDo Czech s.r.o. následně zašle Uživateli návrh obsahující specifikaci zboží/služeb a cenu včetně DPH. Cena je splatná při doručení zboží v hotovosti nebo platební kartou skrze platební terminál.

Po odsouhlasení ze strany Uživatele, započne DoDo Czech s.r.o. s poskytováním služeb a dodá objednané zboží na požadovanou adresu.

V případě, že se nepodaří zboží v termínu doručit, vyčká doručovatel 15 Minut, když v mezidobí bude Uživateli zaslána zpráva s upozorněním. Poté DoDo Czech s.r.o. zásilku uloží a vyrozumí o tom Uživatele.

Uživatel může požádat o opakované doručení za poplatek 100,-Kč, nebo si může zboží vyzvednout následující pracovní den na adrese provozovny, která je uveřejněna na www.idodo.cz

V případě, že Uživatel do 48 hodin po termínu doručení nepožádá o opakované doručení, nebo zboží nevyzvedne, je DoDo Czech s.r.o. oprávněn objednávku stornovat a naúčtovat storno poplatek ve výši 30% z ceny zboží včetně DPH, minimálně však 100,- Kč.

VI. Závěrečná ustanovení

DoDo Czech s.r.o. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. DoDo Czech s.r.o. informuje Uživatele o změně Podmínek na internetové stránce www.idodo.cz, případně jiným vhodným způsobem. Podmínky nabývají účinnosti následující den po zveřejnění, není-li výslovně uveden datum pozdější.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou DoDo se řídí právním řádem České republiky (zejména pak ustanovením § 2430 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Služby DoDo realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2016

V Praze dne 1.2.2016

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 27.2.2017

Sledujte a objednávejte DoDo přes sociální sítě: